Wat je als zorgaanbieder verplicht moet melden

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 25 juli 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt de bestaande meldplicht in de zorg uitgebreid. Welke zaken moet je als zzp’er melden bij de Inspectie voor de Volksgezondheid?

Meldplicht uitgebreid

De Wkkgz vervangt de WKCZ en de Kwaliteitswet zorginstellingen. In laatstgenoemde wet stond al de verplichting om seksueel misbruik te melden. Met de Wkkgz is die meldplicht als het ware verbreed: je bent nu ook verplicht om geweld te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Definitie geweld

Wanneer is volgens de IGJ sprake van geweld?

  • Als een medewerker geweld gebruikt tegen een cliënt
  • Als een ander persoon die werkt bij (of in opdracht van) de zorginstelling geweld gebruikt tegen een cliënt
  • Bij geweld tussen cliënten onderling die allebei minimaal een dagdeel in een zorginstelling verblijven.

Boete

Belangrijk is dat je binnen drie werkdagen melding maakt. Wanneer je dat namelijk niet doet, riskeer je een boete. Meer over het melden van calamiteiten vind je op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Tot slot: als zorgaanbieders een medewerker ontslaan die ernstig tekortschiet, moeten zij dit ook melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Citaat uit de wet (artikel 11)

‘De zorgaanbieder doet bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid onverwijld melding van:

  • Iedere calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden
  • Geweld in de zorgrelatie
  • De opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, met een zorgverlener op grond van zijn oordeel dat de zorgverlener ernstig is tekort geschoten in zijn functioneren.

De zorgaanbieder en de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de ingevolge deze wet met toezicht belaste ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.’

Dit artikel delen