WKKGZ Wettekst

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 9 maart 2021 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Wkkgz wettekst, de Wkkgz ontrafeld

Wat vertelt de Wkkgz nu precies? Wat zegt de wet? Ben je geïnteresseerd in de wettelijke achtergrond van de Wkkgz, maar vind je de Wkkgz wettekst te ontoegankelijk? Dan ben je hier op de juiste plek. We hebben voor jou een artikel geschreven waarin we de wettekst uitleggen. De wet is gericht op instellingen én zelfstandige zorgverleners. Wij richten ons in dit artikel voornamelijk op de zelfstandige zorgverleners.

Geschiedenis Wkkgz

De Wkkgz is via een tussenstap voortgekomen uit de Kwaliteitswet zorginstellingen, een klein deel van de Wet BIG (voor wat de individuele beroepsbeoefenaren treft) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De tussenstap was het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dit wetsvoorstel is na forse kritiek door de regering weer ingetrokken.

Zorg dat je kunt voldoen aan de eisen van de Wkkgz
en word lid van SoloPartners.

Reikwijdte, oftewel voor wie geldt de Wkkgz

Een van de verschillen tussen de oude wetten en de Wkkgz is o.a. de reikwijdte. Onder de Wkkgz vallen álle zorgaanbieders. Dit geldt zowel voor instellingen als voor solistisch werkende zorgverleners. Zij verlenen zorg als omschreven in de Zorgverzekeringswet en/of Wlz. Maar de wet geldt ook voor solistisch werkende niet geregistreerde zorgverleners die andere zorg verlenen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Daarmee worden grote groepen zorgaanbieders, die voorheen buiten de werkingssfeer van reeds bestaande wetten vielen, opgenomen binnen de Wkkgz. Bepalend is, aldus de minister, dat degene die zorg verleent op grond van de Wkkgz zich op grond van artikel 12 van de Wkkgz  moet inschrijven in een register van zorg en daarmee zou de reikwijdte van de wet tevens afgebakend zijn. De overheid heeft een brochure uitgegeven om zelf te kunnen bepalen of je onder de Wkkgz valt. Deze is gebaseerd op de Wkkgz wettekst, maar zet de teksten om in mensentaal. Maar het kan echter nóg eenvoudiger. Lees bijvoorbeeld ons artikel hierover of doe hier de meest eenvoudige zelftest die er is!

Wat houdt de Wkkgz wettekst in?

Als je zelf de hele wet zou willen doorpluizen, dan kan je de Wkkgz wettekst vinden op de website van de overheid. De wet is opgedeeld in 4 hoofdstukken. Wij zullen in het kort deze hieronder aangeven.

1. Verleen goede zorg – kwaliteitssysteem
2. Klachten
3. Geschillen
4. Zorg voor toezicht en handhaving

Verleen goede zorg

Goede zorg draait om kwaliteit. Het hebben van een goed kwaliteitssysteem is daarom belangrijk.

Kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken, waarbij jij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebt staan. Een goed kwaliteitssysteem draait om registreren, meten en verbeteren.

VOG en veilige apparatuur

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je aan een aantal eisen voldoet. Je hebt een geldige VOG (artikel 4) in ieder geval wanneer je zorg verleent vanuit de Wlz. De apparatuur dat je gebruikt voor je zorgverlening is in goede staat en wordt regelmatig gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. (Artikel 5)

Cliëntendossiers

Volgens de Wkkgz wettekst moet je ook cliëntendossiers bijhouden. Zijdelings wordt daarover gesproken in artikel 10.3, waarin staat dat de zorgaanbieder verplicht is om de cliënt te informeren over incidenten. En hij moet daarvan ook aantekening maken in het cliëntendossier. Daarnaast draagt het voeren van een zorgdossier bij aan kwaliteitsbewaking.

Kwaliteitsbewaking

Artikel 7 gaat over de kwaliteitsbewaking. Hierin staat dat je als zorgverlener zorg draagt over de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Dat houdt in dat je systematisch gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg verzamelt en registreert. Daarnaast moet je met behulp van deze gegevens op systematische wijze toetsen of de wijze van uitvoering wel tot goede zorg leidt. En zonodig de uitvoering, aan de hand van deze uitkomsten, wijzigen.

Professionele standaarden

Volgens de Wkkgz moet er gehandeld worden vanuit professionele (kwaliteits)standaarden. Artikel 2 van hoofdstuk 2 van de Wkkgz heeft het hierover.  Wij hebben deze professionele standaarden al een keer uit de doeken gedaan.  Maar buiten het hebben van een kwaliteitssysteem stelt de Wkkgz wettekst nog aanvullende eisen op het gebied van het verlenen van goede zorg.

Incidenten en calamiteiten

Een belangrijk punt binnen de Wkkgz is het vaststellen hoe je met incidenten en calamiteiten moet omgaan.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

In Artikel 8 wordt bijvoorbeeld aangegeven dat je als zorgaanbieder verplicht bent een meldcode op te stellen. In deze meldcode wordt stapsgewijs aangegeven hoe je met (signalen van) huiselijk geweld of kindermishandeling moet omgaan. Het doel hiervan is dat er zo snel mogelijk juiste hulp aangeboden kan worden.

Signalen van incidenten

Volgens Artikel 9 ben je verplicht een interne schriftelijke procedure vast te leggen waarin je stapsgewijs vastlegt hoe je met signalen van incidenten omgaat. Doel hiervan is zo snel mogelijk bescherming te kunnen bieden en maatregelen te kunnen nemen. Echter je moet er wel zorg voor dragen dat de persoonsgegevens afgeschermd zijn en alleen toegankelijk zijn voor diegenen die met de behandeling van de signalen zijn belast. De geheimhouding van de persoonsgegevens is zeer belangrijk. Maar er zijn uitzonderingen. Om het incident te kunnen onderzoeken kan hiervan worden afgeweken. De onderzoeksfunctionaris mag persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens inzien. Zelfs zonder toestemming van de cliënt. Zolang er geen sprake is van geweld of een calamiteit in een zorgrelatie, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden als bewijs in welke procedure dan ook. Maar is er op een andere manier niet mogelijk om aan strafrechtelijk bewijs te komen, dan weer wel.

Melding van incidenten en calamiteiten

In het geval van een calamiteit meld je dit bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid.  Dit geldt voor alle calamiteiten die bij de zorgverlening hebben plaatsgevonden, maar ook bij geweld in de zorgrelatie. Tevens bij ontslag (of niet voortzetten overeenkomst) van een zorgverlener die ernstig is tekortgeschoten in zijn functioneren. Je geeft aan de met toezicht belaste ambtenaar alle gewenste (persoons)gegevens. Wettekst artikel 11.

Informatieplicht

Als zorgverlener ben je verplicht er voor te zorgen dat je cliënt een goede keuze kan maken tussen de verschillende zorgaanbieders. Als je cliënt er om vraagt geef je informatie over de zorg die je aanbiedt, maar ook over de tarieven en de kwaliteit. Verder geef je informatie over de ervaringen van andere cliënten met die zorg. Ook ben je verplicht om je cliënt te informeren over het feit of de te geven zorg werkzaam en wetenschappelijk bewezen is. Indien er een wachttijd geldt, moet je dat ook aangeven.

Incident melden

Eigenlijk valt dit kopje onder Incidenten en calamiteiten, maar beter onder nog de informatieplicht. Buiten het melden van incidenten en calamiteiten aan de desbetreffende functionarissen en autoriteiten, heb je ook een verplichting naar je cliënt toe. Op het moment dat er zich een incident heeft voorgedaan dat voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of zeer waarschijnlijk gaat hebben, dan  ben je verplicht je cliënt op de hoogte te stellen. Je geeft aan wat er is gebeurd en hoe. Verder licht je je cliënt in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken. In het cliëntendossier leg je het volgende vast: <opsomming> Tijdstip van het incident Namen van betrokkenen van het incident Aard van het incident Toedracht van het incident Het bovenstaande vind je terug in Artikel 10.

Voorgang procedure calamiteiten

Als er melding wordt gedaan over een calamiteit, dan komen de ambtenaren van Staatstoezicht op de volksgezondheid in actie. Zij onderzoeken de meldingen om de ernst van de situatie te kunnen bepalen. Allereerst wordt gekeken naar de wijze waarop een melding is gedaan en welke gegevens deze bevat. Verder verstrekken ze schriftelijke mededelingen aan melder en betrokkenen over de wijze waarop de melding wordt onderzocht. En geven de termijnen aan waarbinnen wordt medegedeeld of de melding wordt onderzocht en wat de uitkomst van het onderzoek is. Op verzoek van de zorgaanbieder informeert de Staatstoezicht of er sprake is van een calamiteit. Komen de ambtenaren van Staatstoezicht tot de conclusie dat zich een calamiteit heeft voorgedaan, dan wordt indien nodig de justitie daarover ingelicht. (Artikel 25)

Klachten

De wet behandelt in hoofdstuk 3 de effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling. De wet maakt onderscheid tussen klachten en geschillen.

Klachtenregeling
Laagdrempelig en onder de aandacht van je cliënten

In artikel 13 wordt aangegeven dat je een klachtenregeling moet opstellen die rekening houdt met de aard van de zorg en de categorie van de cliënten waaraan de zorg wordt gegeven. Deze moet laagdrempelig zijn. Verder moet de regeling, maar ook de wijzigingen daarop, duidelijk onder de aandacht van de cliënten en hun vertegenwoordigers gebracht worden.

Waarover mag men klagen?

Artikel 14 gaan laat zien waarover een klacht ingediend kan worden. Is het gedrag tijdens de zorgverlening naar de cliënt toe niet in orde, dan kan daarover schriftelijk een klacht worden in gediend. Maar ook een nabestaande of vertegenwoordiger van de cliënt kan dat doen. Als je als zorgaanbieder iemand weigert als vertegenwoordiger van de cliënt te beschouwen, kan deze daarover ook een klacht indienen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

In artikel 15 wordt ingegaan op de verplichting om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Deze mag in dienst zijn van de zorgaanbieder, maar moet onafhankelijk zijn functie kunnen uitoefenen. Hij mag dan op geen enkele wijze door jou benadeeld worden als de bemiddeling niet naar jou wens gaat. Je moet als zorgaanbieder de klachtenfunctionaris gratis aanbieden. Deze functionaris biedt advies aan met betrekking tot indiening van een klacht. En staat de cliënt bij bij het formuleren van de klacht, bemiddeling en zoeken naar een oplossing.

Voortgang behandeling klacht

Een klacht dient zorgvuldig onderzocht te worden. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een oplossing voor beider partijen. De klager moet voortdurend op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de behandeling van de klacht. (Artikel 16)

Uitslag behandeling klacht

Binnen 6 weken moet de klager de uitslag van de klacht ontvangen hebben. In deze uitslag geeft de zorgaanbieder aan tot welk oordeel de klacht heeft geleid. Maar ook welke beslissingen je hebt genomen naar aanleiding van de klacht. Zoals te nemen maatregelen en binnen welke termijn dit wordt gerealiseerd. (Artikel 17)  Je mag dit termijn met ten hoogste 4 weken verlengen. Maar alleen als je binnen de eerste 6 weken dit schriftelijk aangeeft aan de klager. En ook alleen als er voor de vereiste onderzoek daar noodzaak voor bestaat. In het document meest gestelde vragen door zorgprofessionals, wordt door het ministerie verder uitgelegd hoe je met klachten om dient te gaan. De volledige wkkgz wettekst over klachten.

Geschillen

In het verleden restte een gang naar de rechtbank als enige middel om een geschil met een zorgverlener geslecht te krijgen. Met de komst van de Wkkgz is dat veel eenvoudiger geworden. De overheid vindt het belangrijk dat er duidelijke procedures zijn in de klachten- cq geschillenafhandeling. Dit heeft geresulteerd in de opname van klachten en geschillen in de Wkkgz.

Geschilleninstantie

De Wkkgz bepaalt nu dat je als zorgaanbieder verplicht bent aangesloten bij een geschilleninstantie dat is erkend door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Net zoals bij een klachtenregeling, moet je dit duidelijk communiceren met je cliënten en hun vertegenwoordigers. (Artikel 18)  De geschilleninstantie werkt schriftelijk en heeft als taak de geschillen te beslechten.  De geschilleninstantie kan als uitspraak een bindend advies geven. Verder kan het ook een vergoeding toekennen wegens geleden schade tot ten hoogste € 25.000,-.

Wanneer leg je een geschil voor?

Een geschil kan je voorleggen als er in strijd met de klachtenafhandeling is gehandeld. Of als de geboden oplossing door de zorgaanbieder door de cliënt niet voldoende wordt geacht. Maar ook als de cliënt een zodanige klacht heeft waardoor de klachtenafhandeling met de zorgverlener niet (meer) mogelijk is. Tevens kan een niet door de zorgaanbieder erkende vertegenwoordiger van de cliënt een geschil ter beslechting voorleggen. Dit als hij vindt dat afhandeling en oplossing van de klacht door de zorgaanbieder niet afdoende is geweest. (Artikel 21) 

Uitspraak geschilleninstantie

De uitspraak door de geschilleninstantie is binnen 6 maanden na voorlegging van het geschil. De aard van het geschil tesamen met de betrokken belangen kan er voor zorgen dat de geschilleninstantie op korte termijn een beslissing neemt. De uitspraak van de geschilleninstantie is openbaar. Echter de personen zijn niet herleidbaar (uitgezonderd de zorgaanbieder). (Artikel 22) 

Geheimhouding

Verder stelt de wet dat iedere betrokkene die de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, verplicht is tot geheimhouding. Behalve als de wet hem dit verplicht. Hier hebben we onder het kopje informatieplicht al eerder over gehad. (Artikel 23)  De volledige wettekst over geschillen.

Zorg voor toezicht en handhaving

Wetten moeten ook gehandhaafd worden. Daarom zijn de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid belast en bevoegd om toezicht te houden en te handhaven op de Wkkgz. Dit houdt in dat ze bevoegd zijn om zonder toestemming binnen te komen. In ieder geval daar waar de zorg wordt verleend. Als het nodig is mogen ze de cliëntendossiers inzien. Geldt hierover geheimhoudingsplicht, dan geldt dat ook voor de ambtenaren.

Schriftelijke aanwijzing en bevel

Als blijkt dat de wet niet wordt nageleefd, kan de ambtenaar de zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven. Daarin wordt aangegeven wat niet wordt nageleefd. En welke de maatregelen zijn die genomen moeten worden. Tevens wordt een termijn aangegeven waarbinnen de maatregelen genomen moeten worden. Een schriftelijk bevel wordt gegeven als er direct gevaar is voor de veiligheid of gezondheid. Dit bevel geldt 7 dagen, maar kan alleen verlengd worden door de minister. De zorgaanbieder moet dan onmiddellijk aan het bevel voldoen. (Artikel 27)

Structurele maatregel

Een structurele maatregel wordt opgelegd als de organisatiestructuur van de zorgaanbieder in ernstige mate afbreuk doet aan het verlenen van goede zorg. (Artikel 28)

Bestuursdwang en dwangsom

Als een zorgaanbieder tekort schiet bij de klachten- en geschillenafhandeling of volgt hij de schriftelijke aanwijzing of structurele maatregel niet op, dan kan er bestuursdwang worden toegepast.  Als er geen toegang tot de cliëntendossiers gegeven wordt, of geen medewerking verleend wordt aan de inzage van deze dossiers, terwijl dit wel door de Staatstoezichtsambtenaren wordt verlangd, dan kan er een dwangsom opgelegd worden. (Artikel 29)

Bestuurlijke boete

Is er bij een calamiteit verkeerd gehandeld of een handeling nagelaten, dan kan er een bestuurlijke boete van maximaal € 33.500,- opgelegd worden. Dit geldt ook voor het niet in bezit hebben van een juiste VOG. Het is zelfs mogelijk om gestraft te worden met een celstraf van ten hoogste een jaar. (Artikel 30)  Voor zover de officiële Wkkgz wettekst. Maar voor de volledigheid is er wel nog een aanvulling nodig.

Het uitvoeringsbesluit

De Wkkgz kent een aantal verplichtingen en mogelijkheden om nadere regels vast te stellen. In het uitvoeringsbesluit Wkkgz wordt hier gebruik van gemaakt . Omwille van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de wet zijn deze regels samengebracht tot een uitvoeringsbesluit. De positie van de cliënt is hierin leidend geweest. Bij het uitvoeringsbesluit wordt dieper ingegaan op de volgende onderdelen: (begin opsomming) Beperking van de toepassing van de Wkkgz Verklaring omtrent het gedrag Veilige toepassing van medische technologie Ziekenhuisbloedbanken Interne procedure melden incidenten Klachtenregelingen Meldingen Overgangs- en slotbepalingen (einde opsomming) Via deze link kan je een nota van toelichting vinden waarin uitgebreid de nadere regels worden uitgelegd.

 

 

Dit artikel delen